Stikstof

In het kort

De gascentrale zal nieuwe stikstof uitstoten en verspreiden over het Nationaal Park (grotendeels over Bergerven). Dat is ontoelaatbaar.

In het lang

Het terrein waarop de STEG-centrales gebouwd zou worden grenst aan het VEN-gebied: “Het Berg- erven”, deel van het Nationaal Park Hoge Kempen.

Het zogenaamde stikstofarrest van 25 februari 2021 met als kenmerk: RvVb-A-2021-0697

in de zaak met rolnummer 1920-RvVb-0151-A is bijgevolg tevens van toepassing op basis van het tweede middelonderdeel. De belangrijkste passages uit dit arrest houden verband met artikel 26bis:

Artikel 26bis van het Natuurdecreet luidt:

“…

§ 1. De overheid mag geen toestemming of vergunning verlenen voor een activiteit die onver- mijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken. Als voor een activiteit een kennisgeving of melding aan de overheid vereist is, dient door de kennisgever worden aangetoond dat de activiteit geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de na- tuur in het VEN kan veroorzaken. Wanneer de kennisgever dit niet gedaan heeft, dient de be- trokken overheid zelf te onderzoeken of de activiteit onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken. Wanneer dit het geval is, wordt dit door de over- heid aan de kennisgever medegedeeld bij ter post aangetekende brief binnen de eventuele wachttermijn voor het uitvoeren van de activiteit voorzien in de wetgeving in het kader waar- van de kennisgeving of de melding gebeurt of bij gebreke daaraan binnen dertig dagen na de kennisgeving of melding. De kennisgever mag pas starten met de uitvoering van de betrokken activiteit wanneer voormelde termijn verstreken is zonder dat hij een voormeld bericht van de overheid heeft ontvangen. De Vlaamse regering kan bepalen hoe moet aangetoonddat een activiteit geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken. worden.

Het lijkt ons duidelijk dat de toename van de stikstofuitstoot ervoor zal zorgen dat er onher- stelbare en onvermijdbare schade aan de natuur in het VEN-gebied zal toegebracht worden. Ook op basis hiervan dient de vergunning bijgevolg geweigerd te worden.