Algemene voorwaarden voor donaties

Algemene Voorwaarden voor Giften

 1. Wie zijn we 
  1. Ons actiecomité “Geen Gascentrale in Dilsen-Stokkem” is een feitelijke vereniging die de komst van een gascentrale naar Dilsen-Stokkem aanklaagt en duurzame oplossingen promoot door middel van vreedzame acties. Om haar vrijheid van spreken en handelen te garanderen en juridische kosten te betalen wordt ze uitsluitend gefinancierd door giften van privépersonen.
 2. Voorwerp van onderhavige Algemene Voorwaarden
  1. Onderhavige Algemene Voorwaarden hebben tot doel het kader te definiëren waarbinnen giften geschieden die u wenst te doen ten voordele van ons actiecomité.
 3. Definities
  1. In onderhavige Algemene Voorwaarden, zullen de volgende termen de volgende betekenis hebben :
   1. Algemene Voorwaarden : onderhavige Algemene Voorwaarden ;
   2. Contract : het contract gesloten tussen de Begiftigde (actiecomité) en de Schenker (u) waarmee de Schenker een som geld doneert ten voordele van de Begiftigde en dat bevestigd wordt in de volgende contractuele documenten : (i) het elektronisch Formulier (desgevallend), (ii) onderhavige Algemene Voorwaarden, (iii) de Beschrijving (desgevallend) ;
   3. Beschrijving : de beschrijving van het project medegedeeld aan de Schenker (desgevallend);
   4. Gift: de som geld die het voorwerp uitmaakt van het Contract;
   5. Begiftigde of Actiecomité of wij : E-zanshin BV, Eindestraat 81, 3650 Dilsen-Stokkem, België, betrokken partij en geregistreerd met ondernemingsnummer BE0893.884.989 ;
   6. Schenker of u : de natuurlijke persoon die een Gift doet ten voordele van de Begiftigde in het kader van het Contract ;
   7. Gegevens van de Schenker : de persoonsgegevens van de Schenker die door de Schenker telefonisch of  via het elektronische Formulier medegedeeld worden;  
   8. Elektronisch formulier : het elektronisch formulier toegankelijk via de website waarin de Schenker (i) de Gegevens van de Schenker aan de Begiftigde mededeelt, (ii) het bedrag van de Gift bepaalt, (iii) de betaalwijze voor de Gift bepaalt ;
   9. Privacyverklaring : de privacyverklaring toegankelijk via [http://gascentrale.be/privacyverklaring/] ;
   10. Partij : de Schenker en/of de Begiftigde.  
 4. Toepassingsgebied van onderhavige Algemene Voorwaarden
  1. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de Partijen zijn onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing op alle Contracten. 
  2. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle toekomstige Contracten tussen ons actiecomité en u, zelfs indien wij, in het kader van toekomstige Contracten, niet uitdrukkelijk verwijst naar onderhavige Algemene Voorwaarden.
  3. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de verschillende contractuele documenten die het Contract vormen, is de  voorkeursorde de volgende (in een afnemende hiërarchische rangorde) : (i) het elektronische Formulier, (ii) de Beschrijving, (iii) onderhavige Algemene Voorwaarden.
 5. Beschrijving van het kader waarin de giften gebeuren
  1. Gift
   Wanneer u beslist een Gift te doen aan het actiecomité, zal het actiecomité de Gegevens inzamelen die op u betrekking hebben en noodzakelijk zijn voor de realisatie van een dergelijke Gift. Uw Gegevens zullen ingezameld worden : 
   1. via het elektronische Formulier dat toegankelijk is op onze website. De website worden gehost door onze hosting provider.
   2. per telefoon of elke andere elektronische drager. De telefonische oproepen worden beheerd door externe leveranciers die ons gemandateerd zijn.
   3. via gegevens van de bank voor giften via bank overschrijving 
 6. Betaling
  In geval van één enkele Gift zal de betaling gebeuren via de betaalwijze van uw keuze uit de mogelijkheden voorgesteld door de website.
 7. Afsluiting van het Contract
  1. Elk Contract wordt afgesloten op het moment dat de Gift, geheel of gedeeltelijk, binnenkomt op de bankrekening van het actiecomité
  2. Het actiecomité behoudt zich het recht voor om de geldigheid van het Contract aan andere voorwaarden te onderwerpen bijvoorbeeld in het geval van giften die betrekking hebben op een aanzienlijke som of giften die door minderjarigen worden gedaan. 
  3. Overeenkomstig artikel 894 van het burgerlijk wetboek is de gift een onherroepelijke akte.
 8. Garanties
  1. U garandeert dat de Gegevens die op u betrekking hebben en die meegedeeld werden aan het actiecomité, correct zijn.
 9. Aansprakelijkheid en schadevergoeding
  1. De hieronder overeengekomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing wanneer ze strijdig zijn met dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde.
  2. Ongeacht de juridische grondslag kunnen de Partijen enkel aansprakelijk gesteld worden voor de schade die voortvloeit uit hun eigen opzettelijke of zware fout. 
  3. De Partijen kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte, toevallige, punitieve, accessoire schade of gevolgschade, zoals onder andere winst- of inkomstenderving, omzetverlies, kosten voor activititeitsonderbreking, inbreuken op de reputatie of verlies van klanten. 
  4. De aansprakelijkheid van elke Partij ten aanzien van de andere Partij is beperkt tot het equivalent van 100% (honderd procent) van de sommen betaald door de Schenker aan de Begiftigde in het kader van het Contract en dit ongeacht de aard van de eis en ongeacht het een eis betreft ten contractuele titel, ten delictuele titel, op grond van een garantie of uit welken hoofde ook. 
  5. De uitsluitingen van aansprakelijkheid van de Begiftigde voorzien in de alinea’s die voorafgaan, zijn eveneens van toepassing op de aansprakelijkheid van haar personeel, haar medewerkers, haar aangestelden, haar adviseurs, haar vertegenwoordigers, haar plaatsvervangers, haar leveranciers en bezorgers (desgevallend).
 10. Bescherming van persoonsgegevens
  1. Door het afsluiten van het Contract aanvaardt u dat uw Gegevens behandeld worden door het actiecomité ten behoeve van de uitvoering van het Contract. Behoudens instemming uwerzijds, worden uw Gegevens niet verwerkt voor enig ander doel. Voor meer inlichtingen over de manier waarop we uw Gegevens verwerken, kan u onze Privacyverklaring raadplegen [http://www.gascentrale.be/privacyverklaring/].
 11. Slotbepalingen
  1. Elk geschil voortvloeiend uit de contractuele relatie tussen de Begiftigde en de Schenker valt binnen het exclusieve rechtsgebied van de rechtbanken van Tongeren. 
  2. Onverminderd toepasselijke buitenlandse wetten van openbare orde  of dwingende buitenlandse wetten,  is het Belgisch recht van toepassing op de contractuele relatie tussen de Begiftigde en de Schenker.
  3. Wanneer één of meerdere bepalingen van het Contract geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar worden verklaard, dan wordt de geldigheid, de wettigheid en de uitvoerbaarheid van de andere bepalingen van het Contract daardoor niet aangetast. De Partijen verbinden zich ertoe om in dat geval die geheel of gedeeltelijk ongeldige, onwettige of onuitvoerbare clausule met terugwerkende kracht te vervangen door een geldige, wettige of uitvoerbare clausule die de doelstelling van de ongeldige, onwettige of onuitvoerbare clausule het dichtst benadert.
  4. Het Contract vormt de volledige overeenkomst tussen de Partijen en vervangt alle vorige overeenkomsten die verbonden zijn met het voorwerp van het Contract.
  5. Alle verplichtingen luidens het Contract die, door de aard ervan, voortduren na het einde van het Contract, zullen ook na het einde van het Contract van kracht blijven.
  6. De Partijen zijn onafhankelijk en komen overeen dat het Contract geenszins een relatie van agentschap of een partnerschap onder hen tot stand brengt. Geen enkele bepaling van het Contract zal geïnterpreteerd kunnen worden als de totstandbrenging van een relatie die aan de ene Partij toelaat om te handelen of garanties te verstrekken namens de andere, behoudens uitdrukkelijke bepaling in het Contract.